Мисия на неправителствената организация

Работим за устойчивото развитие на област Кюстендил и укрепване на неправителствените организации

Цели на организацията

1. Подпомага развитието и утвърждаването на ценностите на гражданското об-щество, образованието, науката, екологията, културата и спорта.  
2. Работи за утвърждаване на европейските ценности и стандарти в различните отрасли на икономиката на страната. Подпомага разработването и реализира-нето на програми и мерки, насочени към насърчаване устойчивото развитие на малките и средни предприятия.  
3. Насърчава и подкрепя инициативи, стимулиращи активността на гражданите и достъпа им до знанието, технологиите, управлението, екологията, културата и изкуството, спорта, които акцентират и утвърждават значимостта на гражданс-кото общество.  
4. Работи за защита правата на човека. Подпомага социалната интеграция и личностна реализация на групите в неравностойно положение – младежите, социално слабите, жените, инвалидите, ромите.  
5. Работи за постигане на международно разбирателство, обединение и утвърж-даване ценностите на човешката цивилизация. Подпомага и работи за реали-зиране на програми за трансгранично сътрудничество.  
6. Подпомага процеса на изграждане на качествено и практическо ориентирано образование и обучение, популяризира и утвърждава навлизането на съвре-менни методи и подходи в обучението; работи за реализирането на програма-та „Учене през целия живот” и утвърждаване на ценността на образованието и преди всичко на професионалното образование, квалификация и преквалифи-кация.  
7. Работи за разпространение и реализиране на съвременните образователни идеи и концепции сред гражданските организации, бизнес средите, образова-телните институции, държавните и местни власти.  
8. Подпомага държавната и местна власт в подготовката и реализацията на ре-гионални и национални програми за местно развитие. Инициира разработване-то и изпълнението на проекти, подпомагащи реализирането на местните пла-нове за развитие.  
9. Подпомага приоритетно реализирането на идеи и програми на гражданите и местните власти за устойчиво развитие на Кюстендилска област и Югозападна България.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info